Scrub Stone

Scrub Stone
Eradicate hard, ridged skin with this light, porous stone.